Hållbarhetsredovisning

Hållbart skogsbruk

Hållbarhetsredovisning

Vi bidrar till att minska belastningen av koldioxid med ca 550 000 ton per år

En analys av HT Skogar ur klimatperspektiv visar att vi lagrar 45,5 miljoner ton koldioxid i levande skog, död ved och i skogsmark. Genom ökande virkesförråd och substitutionseffekter minus de utsläpp av koldioxid som skogsbruket orsakar så bidrar vi till att minska belastningen av koldioxid i atmosfären med ca 550 000 ton per år.

För oss som arbetar med den förnyelsebara resurs som vår skog utgör känns detta mycket tillfredställande.

Det här är Hällefors Tierp Skogars första hållbarhetsredovisning.

Bolagets styrelse ansvarar för framtagandet av hållbarhetsredovisningen.

Redovisningen har förberetts i enlighet med GRI Standarder på Core-nivå.

Innehållet i redovisningen baseras bland annat på en intressentdialog som har genomförts under december 2020 till januari 2021. Redovisningen omfattar de aspekter som anses vara väsentliga enligt bolagets intressenter. Därutöver redovisas även de lagkrav som ska uppfyllas angående miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och antikorruption.

Miljöhänsyn, kulturstubbar runt kolbotten och kolarkoja. Foto: Dan Glöde 

På bilden ser du till vänster Lars Granberg, HT Skogar, Jan Rosqvist, HT Skogar samt Interteks revisor Patrik Vendel. (Foto: Dan Glöde)

Hållbarhetsredovisning 2022

PDF-format