Hållbarhetsredovisning

Hållbart skogsbruk

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhet

Vår vision är att våra barn och kommande generationer ska vara stolta för den skog vi skapar till värde för våra ägare, våra kunder, allmänheten och arterna i skogen.

Definitionen av vad som är ett hållbart skogsbruk varierar ofta beroende på vem som får frågan och vad som ligger den personen närmast om hjärtat. Som företag kan vi inte välja bort några aspekter på hållbarhet. Våra skogar är gamla men vi är ett ungt företag. I juni 2019 bildades HT Skogar med två anställda och ett ägardirektiv som bl.a. säger att vi ska bedriva ett ansvarsfullt, aktivt, hållbart och värdeskapande skogsbruk.

Sedan dess har vi tagit fram styrande dokument som Skogsskötselhandbok, Personalhandbok, Ekologisk landskapsplan, mm. och formulerat övergripande mål för tillväxt, upptag av koldioxid, biologisk mångfald och personalens välmående. Till detta kommer ett antal policys såsom Skogs- & miljöpolicy, Uppförandekod, Antikorruptionspolicy, mm. I många delar dockar dessa dokument väl in de krav våra certifieringsorgan, PEFC och FSC, ställer på oss.

Att beskriva hur vi vill bedriva verksamheten är viktigt. Men, än viktigare är att följa upp och redovisa resultatet så att man kan bedöma om vi lever upp till det vi nedtecknat. Vår årliga hållbarhetsredovisning är ett led i detta arbete.

Miljöhänsyn, kulturstubbar runt kolbotten och kolarkoja. Foto: Dan Glöde 

På bilden ser du till vänster Lars Granberg, HT Skogar, Jan Rosqvist, HT Skogar samt Interteks revisor Patrik Vendel. (Foto: Dan Glöde)