Startsida

Välkommen till

Hällefors Tierp Skogar

Våra barn och kommande generationer ska vara stolta för den skog vi skapar till värde för våra ägare, våra kunder, allmänheten och arterna i skogen.

Om Hällefors Tierp skogar

Våra skogar finns kring Hällefors i Bergslagen och kring Tierp i norra Uppland.

Jakt och fiske

Jakt och fiske ger både positiva upplevelser och är ett sätt att tillvarata skogens nyttigheter.

Hållbart skogsbruk

Vi arbetar för en stabil, hållbar och långsiktigt ökad tillväxt i skogen. Vi välkomnar dig som ansvarfull besökare.

Aktuellt

HT Skogar presenterar med glädje vår nya kollega

Vi hälsar Felicia Apéll varmt välkommen som ny kollega i företaget och till tjänsten som skogvaktaraspirant på Hälleforsdistriktet. Felicia avslutar sin kandidatexamen i skogsekonomi vid SLU i Uppsala till sommaren och börjar sin tjänst hos oss den 1 augusti.

Aktuellt

Samarbete Slotterberget

Sedan 2022 har Hällefors Tierp Skogar AB och Järnboås Bygdegårdsförening ett samarbetsavtal avseende Slotterbergets gruvområde i Hällefors kommun. Bygdegårdsföreningen anordnar och guidar turer i området samt sköter skyltning, stigar mm för att tydliggöra de kulturlämningar som finns kvar. Skogliga åtgärder i området föregås alltid med ett samråd där vi tillsammans planerar och diskuterar det som skall genomföras. Vi ser också över vad som kan utföras med maskinell och manuell kraft för att lyfta fram de olika kulturlämningarna som berörs.

Björn Skeppner från Bygdegårdsföreningen passade på att dokumentera den senaste åtgärden i området där två mindre föryngringsytor avverkats maskinellt samtidigt som en manuell huggare bistod med avverkning runt några av kulturlämningarna. De avverkade ytorna skall föryngras naturligt med hjälp av de fröträd som lämnats kvar.

För alla som vill veta mer om gruvdriften vid Slotterberget och järnframställning i Bergslagen rekommenderar vi att ni kontaktar Järnboås Bygdegårdsförening och Björn Skeppner 070-592 94 80 för en guidad tur.

Aktuellt

Föryngringskontroller i Hälleforsområdet

Nu är föryngringskontrollerna i full gång i Hällefors.

Vi följer upp våra planteringarna som är utförda 2022 och 2023. På bifogad bild ser ni en gran som planterades våren 2022 i en hög som lades upp med en grävmaskin under hösten 2021. Den har vuxit till sig rejält trots den torra våren/försommaren 2023. Ett väl utfört arbete av både vår markberednings- och planterings- entreprenör gav ett fint föryngringsresultat.

Aktuellt

Gallring Tierpsdistriktet

Vi fortsätter utveckla verksamheten och under sommaren har Erik Ålenius börjat hos oss som distriktets andra gallringsentreprenör. Erik och Björn har lång erfarenhet av gallringsuppdrag och utgör en viktig del i förvaltningen av bolagets skogar på distrikt Tierp.

Det känns roligt och värdeskapande att vi i och med detta planerar och genomför gallringsprogrammet helt i egen regi, säger distriktschef Erik Reis

Aktuellt

Skogsbrand i Hällefors

I början på juni antände ett tåg med bromsfel fem olika platser mellan Bredsjö och länsgränsen mot Ljusnarbergs kommun.

En av platserna berörde HT-skogars innehav vid Bysjötorp. Bergslagens räddningstjänst var snabbt på plats med både helikopter och markstyrkor och vid lunchtid hade man full kontroll på samtliga brandhärdar. Eftersom ytan var relativt begränsad och släckningen var väl utförd så tog HT Skogar över ansvaret för efterbevakningen i egen regi vid ca kl 15.

Aktuellt

Internrevision

I mitten på april genomförde Prosilva en internrevision enligt PEFC och FSC®i Hällefors. Bilden visar ett bestånd strax utanför Hällefors som är nyligen är gallrat och i framtiden planeras att förnyas genom naturlig föryngring och skötas som ett hyggesfritt bestånd.

Aktuellt

HT Skogar välkomnar Thies Eggers till tjänsten som Skogs- och hållbarhetsansvarig

Vi är mycket glada att vi kan presentera Thies Eggers som Skogs – och hållbarhetsansvarig, säger Dan Glöde, VD. Med sin yrkesbakgrund både inom forskning om kol- och energibalanser av skogsprodukter samt inom praktiskt skogsbruk som skogsförvaltare och senast som administratör av det skogliga programpaketet FAGUS hos Skogssällskapet, ett programpaket som även vi använder, har han mycket att bidra med till HT Skogars skogs- och hållbarhetsarbete.

Aktuellt

En plats värd att besöka!

Under vintern har vi genomförts natur och kultur vårdande skötsel av ett område i Dannemora (Forsvik). Det finns kulturlämningar från norr till söder som nu har röjts fram. Området är väldigt lätt tillgängligt eftersom den gamla färdvägen löper genom hela området, ofta kantad av fina stenmurar på ena eller båda sidorna. Mitt på sträckan finner man en stenruinen som är det gammalt skogvaktarbostället från 1700-talet.

Ett flertal naturvårdsåtgärder har utförts. Granskogen har gallrats bort för att skapa ett lövdominerat område som löper som en korridor i landskapet. En del framtids och gammeltallar har friställts. Ringbarkning och fällning av träd för att skapa dödved, vilket många hotade arter gynnas av.

Vi har genom skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet fått både rådgivning och ekonomiskt stöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Aktuellt

Ägarmöte & exkursion

På eftermiddagen den 24 augusti träffades HT Skogars ägare i Loka Brunn där Jonas Karlsson, Moelven, gav exempel på några av de slutprodukter som skapas i våra skogar. Jens Spendrup presenterade på ett inspirerande sätt resan från ett litet bryggeri till Sveriges största och engagemanget i Loka Brunn. Dagen därpå presenterade HT Skogar sin verksamhet följt av en exkursion där allt från kulturmiljövård i Slotterbergets gruvfält till gallring i Hällefors Tierps skogar avhandlades.

Aktuellt

Länsförsäkringar Skåne besökte HT Skogar

Den 20 september kom LF Skåne på besök och fick information om vår verksamhet både på ”rummet” och i skogen. De efterlämnade ett näst intill oförglömligt avtryck i form av ett antal planterade tallar, numer kallat ”Skånedungen” i Uggelbo, Tierp.

Aktuellt

HT Skogar sponsrar Ullfors IK

Ullfors IK är en lokal fotbollsklubb i Tierp. Vår sponsring ska harmoniera med vår värdegrund som innebär att vi är engagerade, ansvarsfulla och omtänksamma med fokus på innovativt, aktivt och hållbart skogsbruk. I första hand sponsrar vi därför organisationer med koppling till vår verksamhet. Det kan t. ex. vara lokal idrott eller projekt som månar om det lokala samhällets kulturarv och anknyter till vår verksamhet.

Aktuellt

HT-skogar och Hjulsjö byförening

Den 17 maj träffades representanter från HT-skogar och Hjulsjö byförening för att presentera sina olika verksamheter och diskutera aktuella beröringspunkter. I samband med mötet fick vi även möjlighet att cykla på en sträcka av de fina MTB-leder som byföreningen driver och som delvis går på HT-skogars marker. En tur som gav mersmak. Stort tack för ett trevligt möte och en fin cykeltur.

Aktuellt

Åtgärder för att gynna Vitryggig hackspett i Tierp

För att skapa förutsättningar för vitryggig hackspett genomför vi skogsvårdande åtgärder som framförallt syftar till att gallra bort gran. På bilden ser man resultatet av en nu pågående åtgärd där vi gallrar bort gran och tillskapar död ved. Förutom att gallra bort granen skapas förutsättningar för dimensionsutveckling av Björk. Detta eftersom grova lövträd är viktiga inslag i lövskogar med bra livsmiljöer för Vitryggig hackspett. – Vi arbetar aktivt med naturvården på distriktet för att utveckla och förstärka naturvärden, säger distriktschef Erik Reis.

Aktuellt

HT Skogar förstärker verksamheten på distrikt Tierp

Vi är mycket glada att kunna presentera Johan Femling som vår nya och senaste skogvaktare säger, Erik Reis distriktschef Tierp.
Johan kommer närmst från en tjänst som produktionsledare på Stora Enso. Johan kommer att få det geografiska ansvaret för den
västra delen av distriktet och börjar hos oss 1 April.

Aktuellt

Gallring Tierpsdistriktet

Vi fortsätter att utveckla verksamheten och är glada att vi nu tecknat avtal med Björnbacka Skogsentreprenad AB som distriktets första gallringsentreprenör. Björnbacka med Anders och Joel har lång erfarenhet av gallringsuppdrag och blir en viktig pusselbit i arbetet med förvaltningen av bolagets skogar på distrikt Tierp, säger distriktschef Erik Reis. Uppstarten beräknas att ske under månadsskiftet sep/okt 2022.

ht-skogar-Lansforsakringar-Skaraborg-pa-besok

Aktuellt

Länsförsäkringar Skaraborg på besök

Länsförsäkringar Skaraborg passade på att besöka Hällefors Tierp Skogar under sin styrelsekonferens i Loka Brunn.
Vår Dan Glöde pratade om hållbart skogsbruk och Lars Granberg presenterade vår organisation i Hällefors.

Tore-Rumler

Aktuellt

Kulturmiljövård och skogsbruk

Skogvaktarna Stefan Wikner och Tore Rumler gör gemensam sak i kulturmiljöarbetet när de tillverkar ett nytt lock till en gammal stensatt brunn vid Rishöjden. På bilden ger Stefan sitt godkännande till arbetet. Åtgärden bidrar förutom till bevarandet av brunnen även till en ökad säkerhet för djur och människor.

gallring

Aktuellt

Ny gallringsentreprenör klar på Hälleforsdistriktet

Inför vår fortsatta satsning på gallring i egen regi har vi nu tecknat avtal med Per-Erik Spjut VD för Spjuth´s entreprenad AB. Uppstarten kommer att ske under maj 2022. Vi är glada och mycket nöjda med att få till ytterligare ett samarbete med en lokal entreprenör som bor inom distriktet.

20210916_100412

Aktuellt

Strategi & Exkursion

Den 15 och 16 september hade vi en workshop med efterföljande exkursion där styrelse och personal diskuterade framtid. Exkursionen behandlade bl.a. skötsel av kulturella värden, som det gamla skogvaktarbostället längs Gullstigen utanför Österbybruk (se bild), naturvård och vitryggsområden, gallring, föryngring samt den nya FSC-standarden.

skog_7308_large orginal

Aktuellt

HT Skogar och Arise ingår partnerskap för att utveckla eventuella vindkraftsprojekt

– Som komplement till vårt aktiva och hållbara skogsbruk känns det väldigt bra att tillsammans med Arise, en av Sveriges ledande aktörer inom landbaserad vindkraft, skapa möjligheter för utveckling av förnybar och utsläppsfri elproduktion i Mellansverige, säger Dan Glöde, VD, HT Skogar.

Distriktsmötet i juni

Aktuellt

Distriktsmöte i Hällefors

På det senaste distriktsmötet i juni avhandlades diverse skogsvårdsfrågor i fält. Här är det vår skogsvårdsansvarige i Hällefors, Jan Rosqvist som diskuterar markberedning med våra skogvaktare Tore Rumler och Stefan Wiker.

fika

Aktuellt

Första halvåret tillsammans firades med smörgåstårta

HT-skogar och MTS AB firar det första halvårets samarbete med smörgåstårta och fika vid den pågående gallringen i Södra Hyttan. På bilden syns Petter Tengelin, Mikael Tengelin (ägare till MTS AB), Pontus Lönnström och Kim Lönnström (pappaledig) med dottern i famnen samt Stefan Wiker och Tore Rumler från HT Skogar.

intern-revision

Aktuellt

Vi har haft en intern miljörevision.

Prosilvas revisor Helene Larsson är här på väg ut för att bedöma Hällefors Tierps gallring. I förgrunden går Lars Granberg HT Skogar, Mikael Tengelin (ägare gallringsgrupp) och Tore Rumler HT Skogar.

extern-revision

Aktuellt

Vi har haft en extern miljörevision.

Här är det Interteks Patrik Vendel som diskuterar anpassning av skogsbruk i bestånd som är avsatta för att gynna vitryggig hackspett tillsammans med Erik Reis och Jonas Sandström, bägge HT Skogar.

HT_Stefan

Aktuellt

Ny skogvaktare till Hälleforsdistriktet

Vi är mycket glada att kunna presentera Stefan Wiker som vår nya och senaste skogvaktare, säger Lars Granberg, distriktschef Hällefors. Stefan kommer att förstärka vår operativa verksamhet på den norra delen av distriktet. Stefan kommer närmast från Sveaskog där han arbetat som virkesköpare. Han påbörjar sin nya tjänst hos HT skogar den 1 september.

Välkommen Stefan!

dan-glode

Aktuellt

Vårt remissvar på Skogsutredningens betänkande

Det finns både positiva och negativa inslag i utredningen, säger Dan Glöde, VD HT Skogar.

Utmärkande är att det finns en orimlig förväntan på skogens aktörer att lösa ut de politiskt högt satta nationella målen med otillräckliga medel. Förslaget att formellt skydd helt ska bygga på frivillighet är positivt, men omfattande undantag från frivilligheten riskerar att undergräva värdet av förslaget.

skylthackspett

Aktuellt

Distrikt Hällefors – Här skapar vi ett hem för vitryggig hackspett

Under våren har vi börjat märka upp våra ”vitryggsområden” med informationstavlor.

På Hälleforsdistriktet har vi tre olika skötselområden där vi genom aktiva åtgärder och i samråd med Skogsstyrelsen försöker främja en etableringen av den vitryggiga hackspetten, berättar Lars Granberg, Distriktschef för Hällefors.

nyhet-granbarkborren

Aktuellt

Distrikt Tierp – Koll på granbarkborren

Distrikt Tierp har under våren kartlagt områden som vi ska hålla under uppsikt i vår, efter att värmen kommit och granbarkborrarna svärmat.

Ännu så länge har vi i Tierp klarat oss ifrån de omfattande angrepp som förekommit strax söder om vårt skogsinnehav, säger Distriktschef Erik Reis.

nyhet-hallbarhetsredovisning

Aktuellt

Hållbar utveckling och hållbar lönsamhet viktigt för oss! 

I och med utgången av år 2020 har Hällefors Tierp Skogar varit verksamt i ca ett och ett halvt år. Vi utvecklas fortlöpande och får kontinuerligt nya rutiner och system på plats.

Hällefors Tierp Skogar är inte av en storlek där lagstadgad hållbarhetsrapport krävs. Men eftersom hållbarhetsfrågor får allt större tyngd inom näringslivet i stort och tillmäts stor vikt hos våra ägare inom Länsförsäkringsgruppen, har vi för vårt andra verksamhetsår (2020) tagit fram en Hållbarhetsredovisning.

Vi vill gärna dela med oss av den till våra ägare och intressenter då vi tycker att den ger en bra överblick över vår verksamhet.

falt-motljus

Aktuellt

Vi är klimatpositiva! – koldioxidanalys 

Hällefors Tierp Skogar  lagrar motsvarande 45,5 miljoner ton koldioxid i levande skog, död ved och i skogsmark.  Tillväxten i våra skogar och uttaget av råvara bidrar till en positiv klimatpåverkan på drygt 550 000 ton koldioxid. Läs mer i vår hållbarhetsredovisning 2020.

Sveriges totala utsläpp av koldioxid är 50,9 miljoner ton per år.

dan-glode

Aktuellt

År 2020 – ett bra år med skogsvård i fokus 

Årsredovisning för 2020 klar. Dominerande för året har varit pandemin och frånsett det har företaget utvecklats väldigt bra. Vi har tagit stora steg framåt vad gäller skogsförvaltning, bland annat genom att ta hand om all skogsvård i egen regi. Vi har ökat personalstyrkan med 50% (från 6 till 9 personer) – säger Dan Glöde.

Beatrice-naturen

Aktuellt

Ny ordförande  – vi hälsar Beatrice välkommen!

– När jag nu axlar rollen som styrelseordförande i Hällefors Tierp Skogar vill jag särskilt tacka Lars-Eric Åström för hans beundransvärda engagemang och föredömliga insatser som Hällefors Tierp Skogars första styrelseordförande. Hans stora kunskap om skog och erfarenhet från skoglig verksamhet i kombination med en fin värdegrund, gott ledarskap och härlig laganda har haft en stor betydelse i uppbyggnaden av Länsförsäkringars första skogsbolag.

-Jag är glad och hedrad över möjligheten att få bidra till att vidareutveckla och bedriva ett ansvarsfullt, aktivt, hållbart och värdeskapande skogsbruk inom Hällefors Tierp Skogar tillsammans med ägare, styrelse, medarbetare, kunder och samarbetspartner- säger Beatrice Kämpe Nikolausson, som är VD för Länsförsäkring Kronoberg och nu ordförande ägarrepresentant i styrelsen för Hällefors Tierp Skogar.

blommor-skog

Aktuellt

Ny ledamot i styrelsen – Vi hälsar Anki välkommen! 

Ann-Christine Norrström (ordförande i LF Bergslagen) tillträder som ny ledamot i vår styrelse.  

gallring

Aktuellt

Nu är vår ”egna gallring” igång i Hällefors

I början av januari i år började skördaren och i början av februari kommer skotaren.

Foto: Anna Graemer

Aktuellt

Corona läget – avverkningarna fortgår som vanligt

Pandemin har inte direkt påverkat vår verksamhet.
Avverkningarna fortgår som vanligt utöver att personalen jobbar hemifrån sedan december 2020.

miljorevision

Aktuellt

Miljörevision 2020 avklarad och godkänd

HT skogar har haft sin årliga miljörevision (enligt  FSC PSC standard).

fasad

Aktuellt

Nu finns vi på fasaden! 

Äntligen har vi fått upp vårt namn på vår fasad. Så nu är vi installerade på vårt nya kontor dvs Fyrisborgsgatan 5 i Uppsala.

stamm-bark

Aktuellt

Vi söker Skogvaktare till Hälleforsdistriktet.

Till Hälleforsdistriktet söker vi nu en engagerad och ansvarsfull skogvaktare med ett stort intresse för skogsskötsel och som tycker om att vara ute i fält.

fors-fagelperspektiv

Aktuellt

HT skogar förstärker verksamheten på huvudkontoret i Uppsala.

Vi har nöjet att hälsa Torleif Carlsson välkommen som IT-ansvarig för HT-skogar.

skog-mossa

Aktuellt

HT Skogar är mycket glada och nöjda att kunna presentera våra två första skogvaktare

Det är Tore Rumler och Jonas Sandström som förstärker upp den operativa verksamheten på Hällefors respektive Tierpdistriktet.

skog-vag

Aktuellt

HT Skogar rekryterar och förstärker verksamheten på distrikt Hällefors

Vi är mycket glada att kunna presentera Jan Rosqvist som ny medarbetare hos HT skogar. Jan blir skogsvårdsansvarig inom distrikt Hällefors och kommer att vara placerad på det nyöppnade distriktskontoret i Nora.

skog-vag-ovan

Aktuellt

Fusion mellan BV4 Skog AB, där markinnehavet vid delningen av Bergvik placerades, och Hällefors Tierps Skogar AB, där driften har skötts till lagfarten för markinnehavet blev klar, är nu verkställd

Fusionen mellan moderbolaget BV4 Skog AB och dotterbolaget Hällefors Tierps Skogar AB verkställdes per den 26 september. Det innebär att det nu bara finns ett bolag, nämligen Hällefors Tierp Skogar AB.

mossa-pa-trad

Aktuellt

BV4 Skog AB och Hällefors Tierps Skogar AB fusionerar

Hällefors Tierps Skogar AB bildades i slutet av 2018 av bolag inom Länsförsäkringsgruppen i syfte att förbereda verksamheten på det blivande skogsinnehavet. I detta bolag har all operativ verksamhet legat och personalen anställts. I samband med fissionen den 31 maj 2019 där Bergvik Skog väst AB delades överfördes skogsmarken och alla tillgångar till ett bolag som fick namnet BV4 Skog AB.

hygge

Pressmeddelande

Länsförsäkringsgruppen startar nytt gemensamt skogsbolag

Länsförsäkringsgruppens nybildade skogsbolag, Hällefors Tierp Skogar AB, tar i och med omstruktureringen av Bergvik Skog över drygt 80 000 ha produktiv skogsmark för fortsatt förvaltning och utveckling i egen regi.

blandskog-dal

Aktuellt

HT Skogar har glädjen att presentera ytterligare två nya medarbetare

Det är våra två distriktschefer Erik och Lars. Vi är verkligen glada över att nu ha knutit en skara mycket kompetenta och erfarna medarbetare till företaget. Distriktscheferna tillsammans med fastighetschefen och ekonomiansvarig och VD bildar företagets ledningsgrupp.

skog-mossa

Aktuellt

Ny personal på HT Skogar

HT Skogar har glädjen att meddela att vi anställt två nya medarbetare som bägge börjar sitt arbete hos oss den 1 juni.

ryggsack-beskuren

Aktuellt

Kommunikation med befintliga jägare

Hällefors Tierp Skogars kommunikation med tidigare arrendatorer av jakt inför jaktåret 2019/20.

narbild-alg

Aktuellt

Information till jaktarrendatorerna

Vi får många frågor från de som idag arrenderar mark för jakt på de marker som HT Skogar kommer att överta kring den 1 juni. Vi avser att återkomma till varje jaktlag före den 20 maj men kan redan nu ge lite generell information.

blommor-skog

Aktuellt

Dan Glöde blir ny VD

Styrelsen för Hällefors Tierps Skogar AB har utsett Dan Glöde till ny VD i bolaget. Dan Glöde arbetar för närvarande som VD för Hargs Bruk AB och kommer att övergå i sin nya anställning senast 2019-08-25.

Dan har mångårig erfarenhet från praktiskt skogsbruk från sin tid på olika chefsbefattningar på Mellanskog och en gedigen forskarbakgrund från sin tid på SkogForsk. Dan är jägmästare och skoglig doktor.

Lars-Eric Åström säger att styrelsen för Hällefors Tierps Skogar är mycket nöjd med att knyta Dan Glöde som verkställande direktör till bolaget. Dan har en gedigen bakgrund för uppgiften och vi känner att förvaltningen av bolagets skogar kommer att hamna i mycket goda händer.

Vårt markinnehav

Var finns Hällefors
Tierp Skogar?

Hällefors Tierp Skogar AB är ett nybildat skogsbolag som under andra kvartalet 2019 har tagit över cirka 100 000 hektar mark från Bergvik Skog AB. Bildandet skedde i samband med att Bergvik Skog omstrukturerades och ägare till Hällefors Tierp skogar blev ett bolag inom Länsförsäkringsgruppen.

Våra skogar är belägna kring Hällefors i norra Örebro län och Tierp i norra Uppland. Markerna är bördiga och har en lång skoglig historia. De har brukats i flera hundra år och varit en viktig resurs för det bergsbruk som kännetecknade Bergslagen i äldre tider. Nu ger de virke åt modern skogsindustri och är en viktig resurs i dagens omställning till ett kretsloppsbaserat samhälle. För oss är det självklart att våra skogar ska brukas ansvarsfullt och uthålligt med hänsyn till skogens alla värden.

Kontakta oss

Här finner du kontakt och faktureringsuppgifter.

Hållbart skogsbruk

Skog kan brukas uthålligt och de resurser som skogen ger kan ständigt förnyas.

Om Hällefors Tierp skogar

Våra skogar är belägna kring Hällefors i norra Örebro län och Tierp i norra Uppland.