Behandling av personuppgifter

Om oss

Behandling av personuppgifter

Om hur vi behandlar personuppgifter

Vår önskan och målsättning är att du ska känna dig trygg med vår hantering av de personuppgifter som du lämnar till oss. Med denna policy vill vi informera om hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Om du har skyddade personuppgifter måste du upplysa oss om detta i samband med att vi tar del av och behandlar dina personuppgifter.

När du skickar e-post till oss via webbplatsen, t.ex. för att lämna en synpunkt eller ställa en fråga, behöver vi lagra dina kontaktuppgifter för att kunna behandla ditt ärende och kontakta dig med anledning av ärendet. Vi lagrar bara de uppgifter du själv valt att lämna. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss i syfte att hantera ärendet men kan inom ramen för denna hantering komma att lämnas till våra samarbetspartners. Även dessa samarbetspartners lyder under samma lagar och regler som vi och behandlar eventuella personuppgifter korrekt.

När du söker en ledig tjänst kommer inskickade ansökningshandlingar att vara tillgängliga för och behandlas av de personer inom Hällefors Tierp Skogar som ansvarar för rekryteringen. De tillser att dina personuppgifter behandlas som konfidentiella inom vår organisation, samt att dina personuppgifter endast behandlas för de syften som avses. Dina ansökningshandlingar lagras under pågående rekrytering, och därefter raderas alla dina personuppgifter och du är välkommen att skicka in alla handlingar på nytt när en ny intressant tjänst blir aktuell hos oss. I de fall vi anlitar en extern rekryteringsfirma kan handlingarna komma att lämnas till tredje part. Även denna tredje part kommer att följa gällande regler för behandling av personuppgifter.

I ett samrådsförfarande kommer de kommentarer som du lämnar i yttrandet, inklusive kontaktuppgifter eller andra personuppgifter, att registreras hos och av oss. Yttranden från privatpersoner avidentifieras innan extern publicering. Uppgifterna kan inom ramen för samrådsförfarandet komma att lämnas till våra samarbetspartners. Uppgifterna kan även komma att publiceras eller lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till följd av att handlingarna kan anses vara inkomna hos en myndighet och ej föremål för sekretess.

När du tecknar ett avtal med oss, t.ex. ett nyttjanderättsavtal, kommer vi att lagra de personuppgifter som du lämnar till oss i ett dataregister. Vi använder personuppgifterna uteslutande för administration av avtalet och i syftet att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter komma att inhämtas från offentliga register.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Att lämna ut sina uppgifter över internet innebär alltid en risk. Vi vidtar kontinuerligt alla rimliga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och annan viktig information från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, t.ex. för att hantera ett ärende, fullgörande av ingångna avtal eller fullgöra våra förpliktelser enligt lag.

Om du har lämnat samtyckte till behandling av personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling av dina personuppgifter. Notera att ett återkallande av samtyckte inte påverkar den behandling som får göras utan samtycke eller som vi måste göra för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Hällefors Tierp Skog ansvarar inte för innehållet på andras webbsidor och heller inte andra webbplatsers behandling av personuppgifter.

Sociala medier

Tänk på att om du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss så kan det innebära att information och personuppgifter överförs till tredje part, t.ex. Twitter eller Facebook.

Registerutdrag och rättning av personuppgifter

Du har enligt lag rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till personuppgiftsansvarig enligt adress nedan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vid upprepade eller ogrundade förfrågningar om registerutdrag eller rättning av detsamma, har vi rätt att antingen ta ut en administrativ avgift eller att avstå från att tillmötesgå begäran. En ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse ska innehålla personnummer och namn samt vara egenhändigt underskriven av den registrerade. Registerutdraget skickas endast till den registrerades folkbokföringsadress. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse skickas till Vd för Hällefors Tierp Skogar.

Personuppgiftsansvarig

Hällefors Tierp Skog AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget och på denna webbplats.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål gällande vår behandling av personuppgifter går det bra att kontakta oss genom att maila till info@htskogar.se