Hållbart skogsbruk

Hållbart

och ansvarsfullt skogsbruk

Hållbarhet

Skog kan brukas uthålligt och de resurser som skogen ger kan ständigt förnyas. Allt genom den fantastiska process som kallas fotosyntes där energi från solen tillsammans med CO2 från luften och vatten och näring från marken bildar biologiskt material. Denna process är förutsättningen för allt liv på jorden.

När vi skördar skogens virke eller annat som finns i skogen påverkar vi naturen. Eftersom människan är en del av naturen är detta inte onaturligt men måste givetvis ske med förstånd och omsorg så att skogen kan fortsätta att ge förutsättningar för alla som är beroende av den. Rätt skött tar skogen aldrig slut men vår användning av skogen kan inte heller ske helt utan att vi påverkar andra som lever i eller av skogen

Vår mark

Se våra markområden

Skogsbrukets produkter

Skogens ekonomiskt viktigaste bidrag till oss människor är timmer till sågverken och massaved till massa- och pappersindustrin. Skogsnäringen i Sverige ger ett mycket stort bidrag till vår nationalekonomi och trots att bara 1% av världens skogar finns i Sverige så står vi för en stor del av världens produktion av skogsprodukter. Exportvärdet av skogsprodukterna är ca 150 miljarder kronor och ca 120 000 människor arbetar i skogsnäringen.

Produkter från skogen håller på att få en allt viktigare roll i omställningen mot ett mera biobaserat samhälle. Idag kommer drygt 80 % av all energi vi människor använder från fossila källor som olja, kol och gas. Vår förbränning av dessa kolresurser ökar koldioxidhalten i atmosfären och bidrar till att klimatet förändras. För att bromsa denna utveckling är det angeläget att skogens produkter används eftersom ständigt växande skog binder koldioxid och användningen av trä är en temporär koldioxidsänka.

Naturhänsyn

För ansvarsfulla skogsägare är det en självklarhet att bruka skogen med god naturhänsyn. För oss betyder detta att i allt skogsbruk planera verksamheten så att negativ påverkan minimeras. På föryngringsytor lämnas alltid gamla träd som får stå kvar till fromma för andra organismer eller högstubbar som uppskattas av svampar, lavar och fåglar. Totalt sett har detta gett positiva effekter på till exempel de skogslevande fåglarna som faktiskt ökar i antal.

Kontakta oss

Här finner du kontakt och faktureringsuppgifter.

Hållbart skogsbruk

Skog kan brukas uthålligt och de resurser som skogen ger kan ständigt förnyas.

Om Hällefors Tierp skogar

Våra skogar är belägna kring Hällefors i norra Örebro län och Tierp i norra Uppland.