Upplåtelser

Om jakt

och upplåtelser

Vi upplåter jakt och fiske men även marker till andra ändamål.

Jakt är ett värdefullt sätt att uthålligt tillvarata skogens nyttigheter och ger positiva upplevelser. Hällefors Tierp Skogar upplåter jakt till över tusen jägare och på våra marker skjuts årligen älgar, rådjur, kronvilt samt vildsvin.

För att värna om den biologiska mångfalden och hög tillväxt är det viktigt att vilttätheten är på lagom nivå.

Om du vill jaga på våra marker ber vi dig kontakta några av de jaktlag som har jakträtten. Du kan söka dig fram till jaktlagen på kartan här invid och få kontaktuppgifter till jaktledare i jaktlagen.

Jägarna

De flesta som jagar på våra marker bor nära jaktmarken. Vi sätter värde på att ortsbefolkningen och de som arbetar i skogen ska ha goda jaktmöjligheter. Att jaga är en del av en livsstil som är viktig för många människor. Att vara jägare innebär även ett stort ansvar. De som jagar hos oss ska ha en hög jaktlig etik och sköta jakt och vilt på ett föredömligt sätt.

Foto: Dan Glöde

Lankälven i Hällefors.

Jaktomården

Se våra jaktområden i Hällefors och Tierp

Att fiska

Vi upplåter rätten till fiske i våra sjöar på samma sätt som vi upplåter jakten. Ofta är det fiskevårdsföreningar som har arrenderat fiskerätten och söker du fiskevatten så kan du kontakta fiskevårdsföreningar i ditt område.

Jaktupplåtelser

Jaktupplåtelserna på HT Skogars markinnehav styrs övergripande av dokumenten Allmänna villkor för jaktupplåtelser respektive Riktlinjer för jakt. Dessa sätter tillsammans med specifika villkor (som anges på fakturan) ramarna för jaktupplåtelsen.

I de fall det finns specifika villkor är dessa kommunicerade direkt till respektive kontaktperson/jaktlag innan fakturering.

Andra upplåtelser

Hällefors Tierp Skogar upplåter även marker till andra ändamål än jakt och fiske, till exempel jordbruk. Om du vill arrendera mark av oss ska du kontakta fastighet@htskogar.se.