Information till jaktarrendatorerna

Information till jaktarrendatorerna

Nyhet

Vi får många frågor från de som idag arrenderar mark för jakt på de marker som HT Skogar kommer att överta kring den 1 juni. Vi avser att återkomma till varje jaktlag före den 20 maj men kan redan nu ge lite generell information.

Vi är måna om ett gott och långsiktigt samarbete med våra jaktarrendatorer och vi ser jakten som en naturlig del i ett bra utnyttjande av våra marker. Vi anser att löpande avtal om jakträtt ger bästa möjlighet för jaktlagen att tillsammans med markägaren bygga upp en bra viltförvaltning men inledningsvis kommer vi att erbjuda jakträttsavtal på 360 dagar som därigenom löper utan uppsägning men kan förnyas årligen. Motivet för detta är att vi som nya markägare vill lära känna marker och jaktlag innan vi binder oss för löpande upplåtelser.

Vi har några jaktmarker där nuvarande jakträttsinnehavare förklarat att man inte längre vill arrendera marken. Dessa marker kommer vi inom kort att erbjuda till nya jaktlag genom att begära in anbud på arrendet.

I normalfallet anser vi att all jakt inom ett område ska upplåtas till en jakträttsinnehavare. Ett undantag från denna inriktning räknar vi med att det kommer att bli på de marker vi kommer att äga kring Hällefors där Hellefors Jaktskytteklubb sedan länge arrenderat och administrerat småviltjakten över ett större område.

För de jaktlag som idag har en arealavgift och dessutom betalar en fallavgift för skjuten älg räknar vi med att det blir en förändring. Vi ser helst att arrendet är ett totalbelopp som även inkluderar de så kallade fallavgifterna.

Vår genomgång av arrendenivåerna visar inget tydligt samband med vilttäthet eller närhet till större orter. Generellt verkar avgifterna vara låga men vi som nya markägare har begränsad detaljkännedom. Ni som jagar på marken har ofta bättre möjlighet än vi att avgöra vad som är ett rimligt arrende och vi kommer därför att be samtliga jaktlag att själva föreslå en rimlig ersättning för jakträttsupplåtelsen.

De som i våra register står som kontaktpersoner kommer senast den 20 maj att få ett mejl med information om de specifika förhållanden som gäller för den aktuella marken.