Hällefors Tierp Skogar remissvar på Skogsutredningens betänkande

Hällefors Tierp Skogar remissvar på Skogsutredningens betänkande

Nyhet

I korthet anser vi att ett av betänkandets viktigaste konstateranden är att den stora schismen som finns mellan skogens aktörer till stor del är en följd av att det inte är tydligt vad som ska uppnås från ett politiskt håll och att det saknas medel för att uppnå de mycket högt uppsatta målen. I dagsläget finns en orimlig förväntan på skogens aktörer att lösa ut de politiskt högt satta nationella målen med otillräckliga medel

Utredningen förordar en lösning där miljömålen för skogen ska sättas utifrån förslag från myndigheter och ett vetenskapligt råd medan förslag till ett produktionsmål ska tas fram av en brett sammansatt intressentgrupp i ett skogsprogram. Med ett sådant tillvägagångssätt är risken överhängande att målen fortsatt förblir oförenliga och att konflikterna i skogen permanentas. Hällefors Tierp Skogar förespråkar att målen för produktion och miljö bereds parlamentariskt, avvägs politiskt och beslutas samlat.

Förslaget att formellt skydd helt ska bygga på frivillighet är positivt, men omfattande undantag från frivilligheten riskerar att undergräva värdet av förslaget.

Förslaget om skattefrihet för intrångsersättning och förändrad beskattning av naturvårdsavtal är bra. Hällefors Tierp Skogar delar utredningens slutsats att nyckelbiotopsinventeringen står i strid med förvaltningslagen och att den därför bör upphöra.

Hällefors Tierp Skogar är starkt kritiska till förslaget att en avverkningsanmälan inte ska betraktas som en anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Skogsstyrelsen är i detta fall tillsynsmyndighet för berörda åtgärder och förslaget skulle leda till ökad administration och längre handläggningstider när önskemålet är det motsatta, dvs. kortare handläggningstider.

Läs gärna hela remissvaret här