Uthålligt skogsbruk

Uthålligt skogsbruk

Uthålligt skogsbruk

Hällefors Tierp Skogar bedriver ett traditionellt trakthyggesbruk i områden som är starkt påverkade av århundraden av skogs- och bergsbruk.

Trakthyggesbruk är den traditionella modellen för skogsskötsel i Sverige. Skogen delas in i avdelningar med likartade egenskaper och förutsättningar, som sedan sköts för att maximera produktionen av virke inom de ramar som ståndorten och kraven på miljöhänsyn sätter. HT Skogar har cirka 15 000 avdelningar på sitt markinnehav.

Skogens livscykel

När ett skogsbestånd i en avdelning uppnår avverkningsmogen ålder genomförs en slutavverkning. Detta markerar slutpunkten för en skogscykel, men också startpunkten för nästa. Vid avverkning skördas rundvirke och i många fall biobränsle i form av GROT (grenar och toppar). Inom ett till två år efter avverkning genomförs markberedning som en förberedelse för plantering. Normalt planeras gran eller tall, medan löv i stor utsträckning föryngrar sig naturligt. Efter etablering röjs ungskogen minst en gång för att skapa jämna och produktiva bestånd med eftersträvade trädslag. Vid ca 13 m höjd genomförs en gallring som ibland följs av en andra gallring 10-15 år senare. Skogen glesas ut för att tillväxten ska hamna i färre stammar som därmed blir grövre. En del bestånd gödslas också för att ytterligare höja tillväxten. Till slut når skogen en ålder när tillväxten avtar och det är återigen dags att avverka och påbörja nästa cykel.

På HT Skogars innehav växer det 46% gran, 43% tall, 10% löv och 1% contorta.

Balans mellan produktion och miljö

Skogsbruket balanserar produktion och miljö genom att lämna en del skog obrukad samt genom att ta hänsyn till naturvärden på den brukade arealen. HT Skogar brukar ca 90% av den produktiva skogsmarksarealen. !0% av arealen ligger i avsättningar, som huvudsakligen lämnas orörda för att höja naturvärdena, eller i lämnad generell hänsyn vid avverkningar. Skogsbrukscertifieringen är ett stöd och en garant för att uppnå den önskade balansen mellan produktion och miljö.

Avverkningsberäkning

För att säkerställa att skogen brukas uthålligt genomförs löpande avverkningsberäkningar med hjälp av analysverktyget Heureka. Under olika villkor och skötseldirektiv beräknas maximala avverkningsnivåer för varje femårsperiod under de kommande 100 åren. Med resultaten som stöd kan sedan beslut fattas om skötsel- och avverkningsstrategier.

Uthållig avverkningsnivå

HT Skogar har utifrån nuvarande avverkningsberäkning beslutat att en uthållig avverkningsnivå är ca 350 000 m3fub/år under inledande år. Huvuddelen av volymen kommer från slutavverkning, men ca 75 000 m3fub/år faller ut från gallring.

Kontakta oss

Här finner du kontakt och faktureringsuppgifter.

Hållbart skogsbruk

Skog kan brukas uthålligt och de resurser som skogen ger kan ständigt förnyas.

Om Hällefors Tierp skogar

Våra skogar är belägna kring Hällefors i norra Örebro län och Tierp i norra Uppland.